Výročná členská schôdza - 17.02.2017

Výročná členská schôdza - 17.02.2017

Všetkých členov PZ Drop Malženice pozývame na Výročnú členskú schôdzu PZ, ktorá sa uskutoční dňa::

17. februára 2017 (piatok) ...o 18:00 v poľovníckej chate na streleckom areáli za Árendášom

program::

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Voľba overovateľov zápisnice a členov návrhovej a volebnej komisie
 3. Správa o činnosti PZ a hospodárení za rok 2016
 4. Správa DR PZ za rok 2016
 5. Návrh plánu práce PZ na rok 2017
 6. Návrh finančného rozpočtu PZ na rok 2017
 7. Prijatie za člena PZ, čestného člena a kandidáta na členstvo
 8. Diskusia
 9. Voľba členov výboru a DR
 10. Uznesenie z VČS
 11. Záver

Na VČS je potrebné priniesť si platný poľovný lístok a zbrojný preukaz kvôli aktualizácii údajov a nepoužité blomby.

Tešíme sa na Vašu účasť.