Výročná členská schôdza - 9.3.2018 o 18:00

Výročná členská schôdza - 9.3.2018 o 18:00

Všetkých členov PZ Drop Malženice pozývame na Výročnú členskú schôdzu PZ, ktorá sa uskutoční dňa::

9. marca 2017 (piatok) ...o 18:00 v poľovníckej chate na streleckom areáli za Árendášom

program::

  1. Otvorenie, schválenie programu
  2. Voľba overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie
  3. Správa o činnosti PZ a hospodárení za rok 2017 - členovia výboru
  4. Správa DR PZ za rok 2017
  5. Návrh plánu práce PZ na rok 2018
  6. Návrh finančného rozpočtu PZ na rok 2018
  7. Prijatie za člena PZ, čestného člena a kandidáta na členstvo
  8. Diskusia
  9. Uznesenie z VČS
  10. Záver


Na VČS je potrebné priniesť si platný poľovný lístok a zbrojný preukaz kvôli aktualizácii údajov a nepoužité blomby.

Tešíme sa na Vašu účasť.