Tvorba životného prostredia pre bažantiu zver prostredníctvom políčok pre zver


      Kvalita životného prostredia zveri a ostatných voľne žijúcich živočíchov ja daná rastlinným pokryvom  pôdy, zdrojmi vody, klimatickými podmienkami a v neposlednom rade antropickými faktormi. Podmienky v biotopoch sa môžu neustále meniť. V súbore negatívnych zmien v poslednej dobe výrazne dominuje ľudský faktor.


V začiatkoch poľnohospodárstva, skultúrnenie stepi na ornú pôdu zver prijala pozitívne, pretože tieto zmeny  boli maloplošné a väčšina kultúrnych rastlín je pre zver hodnotnejšia a chutnejšia. Uvedené zmeny naviac prebehli veľmi pomaly a zver si na ne mohla zvyknúť.
Ale v dnešnej dobe? Poľnohospodárska výroba sa realizuje na veľkých monokultúrach. Ekologicky vyvážené rastlinné spoločenstvá neustále ubúdajú a to nie len plošne, ale predovšetkým zmenšovaním druhového zastúpenia (znižovanie rastlinnej biodiverzity). Také veľké zmeny zver sa ťažko znáša. V období po žatve a v mimovegetačnom období nachádza zver v týchto podmienkach minimum krytu a potravy. To je jedna z príčin poklesu početnosti zajacov, ale aj bažantov a jarabíc.
To nás vedie k tomu, aby sme zmiernili negatívne dôsledky intenzívnej rastlinnej výroby prostredníctvom výsadby políčok pre zver. Tie v čase núdze poskytnú zveri dostatok potravy a úkryt pred predátormi. Hoci zahraničné miešanky sú kvalitné, treba používať domáce zmesi, ktoré sú lacnejšie a viac vyhovujú našim stanovištným podmienkam. Tým jednoznačne kompenzujeme následky monokultúrneho poľnohospodárskeho hospodárenia u zveri.
Úvodnú tému, začíname s bažantou zverou:

Vývoj lovu bažanta na Slovensku


  údaje čerpané z databázy LVÚ Zvolen

Úprava životného prostredia

      Bažant je závislý na dostatku rastlinnej a živočíšnej potravy, na krajinnej vegetácii, ktorá mu poskytuje kryt a možnosti pre hradovanie, na ochrane pred predátormi a na iných faktoroch vrátane aj prístupu k vode najmä v letných horúčavách. Ak tieto prvky v revíri chýbajú, potom populačná hustota vykazuje zväčša klesajúci trend. Opatrenia pre zlepšenie daného stavu spočívajú v rekonštrukcii a výsadbe vetrolamov, remízok a tiež v zabezpečení potravných zdrojov formou políčok. Zloženie osív pre bažantie políčka je rôzne. Pôvodné bavorské miešanky, ktoré sme testovali v pokusoch síce boli kvalitné, avšak cenovo náročné a tak sme pristúpili k vyvinutiu vlastnej zmesi. Táto má podobné zloženie ako nemecká a je podstatne lacnejšia.


Miešanky sú bohaté na komponenty, obsahujú druhy rastlín tvoriace semená a kapustovité druhy, ktoré poskytujú hlavne v jesennom období dostatok šťavnatej potravy. Dôležitá je agrotechnika a termín výsevu miešaniek. Vysieva sa v máji kedy býva dostatok vlahy. Na suchých stanovištiach  je treba porast zavlažovať. Pred vysiatím je treba porast aspoň raz mechanicky a chemicky odburiniť.
Výhodou bažantej miešanky je proso siate (Panicum miliaceum L.)   a pohánka jedlá (Fagopyrum esculentum Moench.), ktoré už po 6 týždňoch začínajú tvoriť semená.Porast za 8 týždňov dosiahne výšku 1,5 – 1,8 m, neskôr podrastie a priemerná výška sa pohybuje pri 2,0 m. Hustota porastu bude závisieť od šírky medziriadku, v tomto prípade stačí 0,20-0,25 m. Miešanka sa dodáva v dvoch zložkách. Hĺbka sejby je pre veľké semená 80 mm a malé semená 25 mm.
Miešanky je vhodné vysievať pozdĺž vetrolamov, remízok a hájov. Tvoria prechod medzi poliami a krovinno-stromovou etážou, kde bažanty hradujú.

Využitie bažantej miešanky 

Miešanka sa vysieva od apríla do konca júna na svetlé stanovište. Dôležité je dobré spracovanie pôdy, odporúča sa hnojenie dávkou 300-500 kg NPK .ha-1. Miešanka produkuje zelenú hmotu vo vegetačnom období, avšak hlavná produkcia sú semená od septembra do neskorej zimy.
-         vhodná do revírov, odchovných voliér a ako čelo pohonov
-         poskytuje dobrý úkryt a potravu
-         využívajú ju aj zajace a srnčia zver
-         ak sa používa v odchovných voliérach, treba porast širšími  chodníkmi
          rozdeliť na menšie plôšky.
-         vysoký obsah NL a tuku, reprezentovaný semenami, je  veľmi výhodnýÚčinok bažantej miešanky je evidentný na modelovom území. V roku 1997, kedy sa ešte nevykonávali žiadne ekologizačné opatrenia, sa na ploche lovilo len okolo 30 bažantov. Nárast plochy s políčkami pre bažantiu zver spôsobil zvýšenie odlovu. Hoci zvýšený odlov nemožno prisúdiť výlučne ploche políčok, pretože sa začalo celkovo s intenzívnejšou starostlivosťou, napriek tomu je účinok týchto plôch evidentný. Odlov vzrástol na vyše 200 ks a aj v roku 2003, ktorý bol pre bažantiu zver mimoriadne nepriaznivý sa odlovilo 170 ks. Tieto údaje najlepšie vystihujú nutnosť zaoberať sa so životným prostredím.
Náklady na políčka sú určite nižšie, ako náklady na vypúšťanie bažantov, pritom sa v revíri produkuje kvalitná zver, o ktorú bude mať iste záujem aj zahraničný poľovník.

 

 


Doc.Ing.Jaroslav Slamečka, CSc. (prevzaté zo stránky Poľovníckej informačnej databázy)