Výročná členská schôdza 2010

Výročná členská schôdza 2010

Všetkých členov, kandidátov a hostí PZ Drop Malženice pozývame na Výročnú členskú schôdzu PZ, ktorá sa uskutoční dňa::

6. marca 2010 ...o 16:00 v Klube PZ na streleckom areáli za Árendášom

program::

  1. Otvorenie, voľba overovateľov, mandátovej a návrhovej komisie
  2. Správa o činnosti PZ za rok 2009
  3. Správa o finančnom hospodárení PZ za rok 2009
  4. Správa DR PZ DROP Malženice za rok 2009
  5. Návrh plánu práce na rok 2010
  6. Návrh rozpočtu PZ DROP Malženice na rok 2010
  7. Novelizácia Stanov PZ - návrh
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

..tešíme sa na Vašu účasť.