Výročná členská schôdza 2011

Výročná členská schôdza 2011

Všetkých členov a kandidátov PZ Drop Malženice pozývame na Výročnú členskú schôdzu PZ, ktorá sa uskutoční dňa::

18. februára 2011 ...o 18:00 v Klube PZ na streleckom areáli za Árendášom

program::

  1. Otvorenie, voľba overovateľov, mandátovej a návrhovej komisie
  2. Správa o činnosti PZ za rok 2010
  3. Správa o finančnom hospodárení PZ za rok 2010
  4. Správa DR PZ o vykonanej kontrole za rok 2010
  5. Návrh plánu práce PZ na rok 2011
  6. Diskusia
  7. Návrh na uznesenie
  8. Záver

..tešíme sa na Vašu účasť.