Výročná členská schôdza 2013

Výročná členská schôdza 2013

Všetkých členov a kandidátov PZ Drop Malženice pozývame na Výročnú členskú schôdzu PZ, ktorá sa uskutoční dňa::

22. februára 2013 (piatok) ...o 18:00 v poľovníckej chate na streleckom areáli za Árendášom

program::

  1. Otvorenie, schválenie programu
  2. Voľba overovateľov, mandátovej a návrhovej komisie
  3. Správa o činnosti PZ za rok 2012
  4. Správa o finančnom hospodárení PZ za rok 2012
  5. Správa DR PZ o vykonanej kontrole za rok 2012
  6. Návrh plánu práce PZ na rok 2013
  7. Návrh rozpočtu na rok 2013
  8. Diskusia
  9. Záver

Na schôdzu si, prosím, prineste so sebou aj poľovné lístky a zbrojné preukazy - kvôli doplneniu databázy.

..tešíme sa na Vašu účasť.