Výročná členská schôdza 2014

Výročná členská schôdza 2014

Všetkých členov PZ Drop Malženice pozývame na Výročnú členskú schôdzu PZ, ktorá sa uskutoční dňa::

28. februára 2013 (piatok) ...o 18:00 v poľovníckej chate na streleckom areáli za Árendášom

program::

  1. Otvorenie, schválenie programu, voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
  2. Správa o činnosti PZ za rok 2013
  3. Správa o finančnom hospodárení PZ za rok 2013
  4. Správa DR PZ o vykonanej kontrole za rok 2013
  5. Návrh plánu práce PZ na rok 2014
  6. Návrh rozpočtu na rok 2014
  7. Diskusia
  8. Návrh na uznesenie
  9. Záver

..tešíme sa na Vašu účasť.