Výročná členská schôdza 2015

Výročná členská schôdza 2015

Všetkých členov PZ Drop Malženice pozývame na Výročnú členskú schôdzu PZ, ktorá sa uskutoční dňa::

27. februára 2013 (piatok) ...o 18:00 v poľovníckej chate na streleckom areáli za Árendášom

program::

  1. Otvorenie, schválenie programu,
  2. Voľba overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
  3. Správa o činnosti PZ a hospodárení za rok 2014
  4. Správa DR PZ o vykonanej kontrole za rok 2014
  5. Návrh plánu práce PZ na rok 2015
  6. Návrh finančného rozpočtu PZ na rok 2015
  7. Návrh na prijatie kandidátov za členov PZ
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie z VČS
  10. Záver

Na VČS je potrebné priniesť si platný poľovný lístok a zbrojný preukaz kvôli aktualizácii údajov.

..tešíme sa na Vašu účasť.