Vznikla Slovenská poľovnícka komora..

Vznikla Slovenská poľovnícka komora..

V sobotu 23.1.2010 sa v Nitre v súlade s ustanoveniami nového zákona o poľovníctve, ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 2009,  uskutočnil Ustanovujúci snem Slovenskej poľovníckej komory (SPK). Na Sneme sa zúčastnilo 147 delegátov, zástupcov všetkých držiteľov poľovných lístkov a organizácií vykonávajúcich právo poľovníctva na Slovensku.

Na základe novo schváleného zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu (ako najväčšia a najsilnejšia poľovnícka organizácia na Slovensku) pripravila prvý Ustanovujúci snem SPK. Na tento snem boli do Nitry pozvaní zástupcovia obvodných a regionálnych organizácií a zástupcovia ďalších subjektov vykonávajucich poľovnícku činnosť podľa kľúča: jeden zástuca na určitý počet poľovníkov.

Zišlo sa 147 delegátov, 20 hostí (prítomný bol napríklad minister poľnohospodárstva Ing. Vladimír Chovan, predseda výboru Národnej rady SR pre poľnohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody Ing. Jozef Ďuračka, niekoľkí poslanci a ďalší hostia) a zástupcovia 20 médií.

Po procedurálnych aktoch a volbe pracovných komisií nasledovali hlavné body rokovania. Bola schválená organizácia kancelárie SPK, výška zápisného, členského príspevku a poplatkov za vydanie a predĺženie poľovných lístkov, pravidlá rozpočtu a nakladanie s majetkom SPK, hlasovalo sa o sídle kancelárie SPK a boli zvolení členovia orgánov SPK.

Slovenskú poľovnícku komoru bude viesť prezident SPK, ktorému bude priamo podriadený riaditeľ kancelárie SPK. Jednotlivé odbory budú mať na starosti dvaja viceprezidenti - viceprezident pre správu zdrojov a viceprezident pre organizáciu a riadenie poľovníctva. Pod správu zdrojov budú patriť dva odbory - odbor ekonomický a správy a majetku a odbor služieb a informatiky. Pod viceprezidenta pre organizáciu a riadenie poľovníctva pripadnú tri odbory - odbor organizačný a komunikačný, odbor riadenia poľovníctva, strelectva a kynológie a odbor poľovníckej legislatívy a osvety.

Slovenská poľovnícka komora bude mať aj ďalšie tri orgány - Dozornú radu SPK, Disciplinárnu komisiu SPK a Kynologickú radu SPK.

Delegáti Snemu v tajnej voľbe s počtom hlasov 136 rozhodli, že na čele SPK bude post prezidenta na nasledujúcich päť rokov zastávať Ing. Tibor LEBOCKÝ (na fotke), súčasný prezident Slovenského poľovníckeho zväzu. 

Viceprezidentom pre správu zdrojov bol zvolený počtom hlasov 92 Ing Karol Lacko, CSc. (člen RgO SPZ v Prešove), pracovník prešovského Úradu VÚC. 

Viceprezidentom pre organizáciu a riadenie poľovníctva bol počtom 87 hlasov zvolený Ing. Alojz Riško (člen RgO SPZ v Čadci),  generálny riaditeľ š.p. LESY SR. 

Predsedkyňou Dozornej rady SPK bola zvolená počtom 79 hlasov Ing. Dana Vančurová (členka MsO SPZ Bratislava).

Predsedou Disciplinárnej komisie SPK bol zvolený počtom 91 hlasov JUDr. Michal Truban (člen OkO SPZ Veľký Krtíš).

Predsedou Kynologickej komisie SPK bol zvolený počtom105 hlasov Ing. Štefan Štefík (člen MsO SPZ Bratislava), známy kynológ a organizátor kynológie na Slovensku.

Títo členovia tvoria Prezídium SPK (na fotke) a budú teda zastupovať všetkých zjednotených poľovníkov. Všetci, až na viceprezidenta Riška doteraz pôsobili ako funkcionári SPZ.

Boli tiež zvolení predsedovia a členovia jednotlivých komisií: JUDr Jaroslav Puškáč (predseda Legislatívnej komisie), Ing. Arpád Figura (predseda Ekonomickej komisie), Ing Dušan Krajniak (predseda Komisie pre poľovníctvo a životné prostredie), Ing. Jozef Fedora (predseda Streleckej komisie) a Ing. Jozef Herúd (predseda Osvetovej komisie).

Dost napäto bolo sledované hlasovanie o sídle SPK, ani v podvečer rokovania nebolo jasné, či bude ústredie v Bratislave alebo vo Zvolene. Vznikla tak paradoxná situácia, kedy pracovníci ústredia SPZ v Bratislave pripravovali jednanie, na ktorom vlastne mohli príjsť o prácu, ak by sa sídlo SPK presunuté do Zvolena. V hlasovaní ale nakoniec prevážili racionálne argumenty, že sídlo musí byť blízko ústredným štátnym orgánom a tak bola za sídlo zvolená Bratislava. Boli tiež odhlasované podmienky vzniku obvodných poľovníckych komôr.

V diskusii vystúpilo veľké množstvo delegátov, väčšinou s vecnými, konštruktívnymi príspevkami bez očakávaných emócii. Je jasné, že pod hladinou bublá otázka, ako to bude ďalej so Slovenským poľovníckym zväzom a majetkom členov, či sa bude nejako meniť štruktúra oblastných a regionálnych organizácií SPZ, aké právomoci a funkcie si SPZ zachová. Vznikla a ešte aj v regiónoch vznikne ošemetná situácia, a to: že nie vždy sú funkcionári SPK a SPZ jedna a tá istá osoba a bude ešte na diskusiách a dohodách medzi všetkými zúčastnenými, ako naštartuje jej bežné každodenné fungovanie a rozhodovanie. Nielen preto si na záver celého rokovania nechal novo zvolený prezident SPK (ale aj stále fungujúci prezident SPZ) Ing. Tibor Lebocký odhlasovať poverenie pre väčšinu rozhodujúcich kompetencií z SPK na SPZ počas prvého roku fungovania. SPZ mal vlastne pod palcom všetku príravu vytvorenia SPK vyhradenú zákonom a bude ešte nejakú dobu trvať, než sa prakticky rozbehnú všetky štruktúry SPK. Napríklad vo všetkých regiónoch sa musia uskutočniť snemy SPZ, ktoré si zvolia svoje regionálne zložky a orgány SPK.

Asi najviac času strávili delegáti nad Stanovami SPK. Zaujímavé je to, že priamo do stanov boli vnesené zásady a ustanovenia týkajúce sa poľovníckej etiky, zvykov, tradíc a organizácie poľovníckych akcií.

 

podľa myslivost.cz a tlačovej správy SPZ