Osobnosti malženického poľovníctva

 

 Z veľkého množstva postáv, ktoré tvorili históriu Malženického poľovníctva sa vyprofilovalo niekoľko osobností, bez ktorých si len ťažko vieme predstaviť úspešné fungovanie poľovníckeho združenia. Na práci poľovníckeho združenia sa však nezištne podieľali aj niektorí občania Malženíc a to bez toho, že by ašpirovali na členstvo v PZ.
Ak by sme tento fakt chceli vyjadriť kartárskou terminológiou, tak všetci hráči kariet vedia, že v tejto hre majú osobitné postavenie najmä štyri esá. Tými esami boli v doterajšej histórii PZ " DROP " Malženice najmä títo páni: Ján Petráš, Bernard Ozvald, Augustín Šesták a nepoľovník Ján Vajči.

 

JÁN  PETRÁŠ  / 1911 - 1977 /

Ján Petráš..

 

Rodák z Hlbokého pri Senici si po celý život zachoval rodnú reč Záhoráka. Ňou sa prezentoval na verejnosti a na rozdiel od povestných " Záhorákov " sa nikdy nestal pre svoju reč terčom výsmechu. Bolo to asi preto, že svojim pragmatickým prístupom k životu ani nedal priestor pre možné špekulácie, týkajúce sa jeho vyjadrovania. Keď som v roku 1978  prišiel do poľovníckeho združenia, tak Ján Petráš bol živou legendou. V tom čase už žil v Bohdanči pri Pardubiciach, ale miestni poľovníci ho neustále spomínali. V roku 1977 prišla z  Pardubíc  smutná správa o jeho smrti a vari nebolo poľovníka v Malženiciach, ktorý by za svojim poľovníckym hospodárom nesmútil. Je nesporné, že pán Petráš mal medzi miestnymi  poľovníkmi nesmiernu autoritu a aj dodnes sa spomínajú prípady, keď geniálne riešil zložité situácie v poľovníckej problematike. Dodnes sa stáva, že ak poľovníci nedodržujú poľovnícku morálku a etiku tak najmä starší členovia povedia " tak toto by sa za Petráša stať nemohlo. " V tejto publikácii sme venovali značný priestor pôsobeniu Jána Petráša v našom PZ. Nevieme, či sa nám podarilo dostatočne vyjadriť všetky jeho zásluhy o rozvoj Malženického poľovníctva. Hovorí sa však, že legenda žije večne, a tak je to aj v prípade nášho nesmrteľného poľovníckeho hospodára Jána Petráša, ktorý v srdciach a v spomienkach Malženičanov žije naďalej.

 
Ing. BERNARD  OZVALD   / 1931 - 2003 /

Bernard Ozvald..


Lásku k prírode a vzťah k poľovníctvu získal od svojho otca s ktorým urobil prvé kroky Malženickým chotárom. Po gymnaziálnom štúdiu a absolvovaní vysokej školy pôsobil celý život v štátnej správe v rôznych funkciách. Do dôchodku odchádzal z funkcie podpredsedu ONV v Trnave. Za člena poľovníckeho združenia v Mlaženiciach ho prijali ako 23 ročného v roku 1954. Od samého začiatku úzko spolupracoval s pánom Petrášom a spolu sa podieľali na fungovaní nielen PZ " DROP " Malženice, ale aj okresných poľovníckych štruktúr. Ing. Ozvald bol nielen výborný poľovník a organizátor, ale aj oddaný Malženičan a jeho zásluhy o rozvoj obce sú nemalé. Len málokto z občanov mal také vedomosti o histórii obce ako on. Určite aj naša publikácia by mala iný obsah, ak by sa bol Ing. Ozvald dožil jubilea poľovníckeho združenia. Pri našom poslednom stretnutí v roku 2003 už spriadal niť myšlienok, ako by toto jubileum malo vyzerať. Osud mu však nedoprial ani tento krátky čas.
Pán Ing. Ozvald sa nezmazateľne zapísal do našej poľovníckej histórie, preto mu za odvedenú prácu patrí trvalá úcta a uznanie všetkých členov PZ " DROP " Malženice.
 

AUGUSTÍN  ŠESTÁK   / nar. 12.11.1913 /

Augustin Šesták..


Členom PZ sa stal v roku 1952. Pracoval v robotníckych profesiách s výnimkou rokov 1971-76, kedy pôsobil vo funkcii predsedu MNV v Malženiciach. Pre prirodzenú autoritu, ktorú požíval v členskej základni bol predurčený na riadiace funkcie. Poľovnícky hospodár pán Petráš sa
s ním často radil pri rozhodovaní o ďalšom smerovaní poľovníckeho združenia. Dlhé roky pôsobil vo funkcii predsedu poľovníckeho združenia a v tejto funkcii sa osvedčil, ako výborný organizátor a znalec ľudí. S príslovečným humorom a nadsádzkou riešil problémy v združení, ale keď to okolnosti vyžadovali, tak vedel byť tvrdý a neoblomný. Humor a optimizmus, ktorý ho sprevádzal celý život si zachoval až do súčasného obdobia. Jeho prácu v prospech poľovníckeho združenia vysoko hodnotí aj súčasná generácia poľovníkov z Malženíc.
 


JÁN  VAJČI  / 1919 - 1992/

Ján Vajči..


Jediný nepoľovník, ktorý sa výraznou mierou podieľal na organizácii rôznych poľovníckych podujatí. V práci ekonóm, no v živote "ochotník" na plný úväzok, mal široké spektrum záujmov. Organizoval, hral a režíroval v obci ochotnícke divadlo, podieľal sa na organizácii takmer všetkých podujatí a to počnúc cirkevnými akciami až po akcie, ktoré usporiadavali spoločenské organizácie. Pre poľovnícke združenie však bol neoceniteľný najmä ako dispečer pri streleckých podujatiach, ďalej ako ceremoniár pri výročiach poľovníckeho združenia. Neopakovateľné sa však stali najmä jeho "poľovnícke súdy" na posledných kolách po spoločných poľovačkách. Dodnes sa v združení neobjavila osobnosť, ktorá by v tomto smere pána Vajčiho nahradila. Ak je pravdou, že tá časť života, ktorú trávime smiechom a humorom sa nám nezapočítava do vymeranej dĺžky života, tak Janko Vajči predĺžil život našich poľovníkov o pár pekných dní. Za to mu patrí vďaka a trvalé miesto na "poľovníckom nebi " PZ  " DROP " Malženice.