Organizačná činnosť

 

Poľovnícka spoločnosť, ktorá v roku 1944 položila základy pre existenciu dnešného poľovníckeho združenia mala vo svojom strede dve vodcovské postavy, ktoré sa najviac pričinili o to, že Župný úrad v Nitre " priklepol " právo poľovníctva v uvoľnenom malženickom revíri práve domácim poľovníkom. Boli to Ján Petráš a Augustín Bošnák. V novej poľovníckej spoločnosti bol Ján Petráš zvolený za poľovníckeho hospodára.
Túto funkciu vykonával s patričným rozhľadom , ale aj s povestným temperamentom. Rešpekt si vytvoril nielen medzi poľovníkmi, ale v prípade nespokojnosti s prácou člena, neváhal zapojiť do riešenia problému ani najbližších rodinných príslušníkov, teda manželky poľovníkov. S rastom členskej základne rástli aj nároky na organizačnú činnosť spoločnosti. Preto si pán Petráš vyhliadol pomocníka pri vedení stále náročnejšej poľovníckej agendy. Do oka mu padol mladý poľovník Ing. Bernard Ozvald, ktorý mal poľovníctvo v krvi, nakoľko vyrastal v rodine poľovníka. Ing. Ozvald sa tak stal tajomníkom spoločnosti s poverením viesť administratívnu agendu. V roku 1960 sa v ČSR v rámci nového štátoprávneho usporiadania uskutočnila reorganizácia okresov a obec Malženice bola začlenená do okresu Hlohovec. V oblasti poľovníctva si táto zmena vyžiadala vytvorenie okresných poľovníckych štruktúr aj v novovzniknutých okresoch. V tom čase bola poverená riadením poľovníctva v ČSR tzv. Jednota československého mysliveckého zväzu a práve v novom okrese Hlohovec boli jej zakladajúcimi členmi Ján Petráš a Ing.Bernard Ozvald.

Zakladajúci členovia Jedoty ČSMZ so sídlom v Leopoldove Ing. B. Ozvald a J. Petráš..

 Na fotke:: Zakladajúci členovia Jedoty ČSMZ so sídlom v Leopoldove Ing. B. Ozvald a J. Petráš, tretí na fotografii je J.Krátky

 

Sídlom Jednoty ČSMZ sa stal Leopoldov a v jej čele stáli Ján Petráš ako predseda, Ing. Ozvald - tajomník a Ing.Oliver Ondruška - pokladník. Spoločenské zmeny po roku 1960 si vyžiadali tiež potrebu nového zákona o poľovníctve. Po prijatí Zákona o poľovníctve č.23/62 Zb. a vykonávacej vyhlášky k tomu zákonu č. 59/1967 Zb. boli zvolení noví funkcionári PZ ktorí riadili činnosť členskej základne v nasledujúcich rokoch. Za predsedu PZ bol zvolený Augustín Šesták, ktorý túto funkciu vykonával až do roku 1983. Vo funkcii poľovníckeho hospodára bol potvrdený Ján Petráš a funkciu tajomníka až do roku 1972 vykonával Ing.Bernald Ozvald. Od roku 1973 je tajomíkom PZ Ing. Eliáš Vajči a pán Ozvald sa stal podpredsedom PZ. Túto funkciu vykonával až do roku 1995 , kedy ukončil členstvo v SPZ a PZ, naďalej však zostal čestným členom SPZ a PZ " DROP " Malženice. Počas 60.- ročného obdobia fungovania PZ DROP Malženice sa vo funkcii predsedu vystriedali iba 3 členovia a to Augustín Šesták, v rokoch 1963 až 1983, Jozef Filo vykonával túto funkciu v rokoch 1983 - 2002 a od roku 2002 je predsedom PZ Ing. Pavol Boleček.
V roku 1974 sa v činnosti poľovníckeho združenia udiala vari najvýznamnejšia zmena. Legenda PZ pán Ján Petráš sa aj s rodinou odsťahoval do Pardubíc. Do funkcie poľovníckeho hospodára bol po ňom členskou základňou schválený a orgánom štátnej správy potrvdený Michal Sedlák, ktorý túto funkciu v PZ zastáva doteraz. O stabilite a kvalite funkcionárskeho aktívu svedčí aj tá skutočnosť, že aj na poste tajomníka PZ sa vystriedali iba dvaja členovia a to už spomínaný Ing. Ozvald a Ing. Vajči. Najviac členov sa vystriedalo vo funkcii finančného hospodára. Túto funkiu teraz zastáva Ján Klapica a jeho predchodcami boli Ján Florkovič, Eduard Jánošík , Jozef Filo, František Červeňanský a Miroslav Macko. Funkciu streleckého referenta vo výbore PZ zastával Michal Sedlák, po jeho zvolení za poľovníckeho hospodára Ján Zachar a v súčasnom období túto funkciu zastáva Vladimír Straský. Funkcia kynologického referenta dlho spadala do právomoci podpredsedu PZ a teraz ju vykonáva Daniel Martinkovič.
Kvalitný funkcionársky aktív nášho PZ sa uplatnil aj v činnosti okresných a zväzových štruktúr SPZ. V tejto súvislosti je potrebné spomenúť pôsobenie Jána Petráša od roku 1960 v pléne OV SPZ a zároveň i v poľovníckej komisii, ďalej Ing. Ozvalda, ktorý od roku 1969 ako člen poľovníckej komisie bol tiež členom pléna OV SPZ. Ing. Ozvald bol v rokoch 1978 – 1993 podpredsedom okresnej organizácie SPZ a nemalou mierou sa pričinil o výstavbu oblastnej poľovníckej strelnice Trnava - Štrky a výstavbu Domu poľovníkov a rybárov v Trnave. Podieľal sa tiež na zavádzaní koncepcie rozvoja poľovníctva do praxe, pri úpravách hraníc poľovníckych revírov a ich zlučovaní do väčších celkov v rokoch 1972 - 1973.

 

Účastníci okresnej konferencie SPZ v Trnave v roku 1973..

 Na fotke:: Účastníci okresnej konferencie SPZ v Trnave v roku 1973 - zľava: Eduard Jánošík, Michal Sedlák, Ján Petráš a Augustín Šesták

 

Ďalším našim funkcionárom, ktorý sa výrazne presadil je aj Michal Sedlák. Od roku 1973 bol členom pléna OV SPZ a pracoval v streleckej komisii. Už sme spomínali úspechy, ktoré dosiahol v poľovníckej kynológii, avšak jeho doménou bolo tiež poľovnícke a športové strelectvo. Okrem vlastných streleckých úspechov sa podieľal na úspechoch svojho syna Juraja, neskôr už ako dôchodca vypomáhal pri streleckej príprave dorastu, spravoval strelnicu na Štrkoch. Najvyššie ocenenie práce spomedzi našich poľovníkov však dosiahol Ing. Eliáš Vajči, ktorý v rokoch 1982 až 1997 vykonával a od roku 2002 znovu vykonáva funkciu tajomníka RgO SPZ v Trnave. V rokoch 1997 až 2002 pôsobil v Bratislave ako ústredný tajomník SPZ. Ing. Boleček Pavol bol v rokoch 1983 až 1992 členom Okresného disciplinárneho senátu a v rokoch 1988 až 2002, členom Okresnej kontrolnej a revíznej komisie. V súčasnom období je členom Rady regionálnej organizácie SPZ Trnava.

Okrem menovaných bol vo funkčnom období 1997 až 2002 členom streleckej komisie Vladimír Straský a od roku 2002 je zástupcom PZ DROP Malženice v streleckej komisii Ing. Jozef Bartek. Menovaní sú zároveň streleckými inštruktormi a rozhodcami. Túto kvalifikáciu získali tiež Ing. Sedlák Juraj a Martinkovič Peter.